สำหรับผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ
*หมายเหตุ : ใช้เวลา 15 วันในการตรวจสอบและยืนยัน